Рамка за кариерни умения

Основни компетенции

Описание

Нива на владеене

A Основно

 

Мога да разбера и да го направя с чужда помощ.

 

B Средно

 

Мога да го направя.

C Напреднали

 

Мога да го направя и адаптирам самостоятелно

Самопознание

 

A Основно

B Средно

C Напреднали

 • Самопознание и себеразвитие.
 • Изграждане на реалистичен образ за себе си и здравословно самочувствие, внимание и грижа, рефлексивност.
 • Промяна и развитие през целия живот.
 • Разбиране и отразяване на потребности и стремежи в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
 • Осъзнаване и описване на собствените знания, умения, нагласи и ценности, които са развити чрез учене, житейски и трудов опит, включително културни и обществени дейности и принос.
 • Осъзнаване и описване как те могат да бъдат използвани в планове за развитие на собствения живот или в преходни моменти.

Мога да определя как се чувствам в дадена ситуация и да обясня какво ме накара да действам по специфичен начин.

 

Мога да определя как околната среда и различните житейски ситуации влияят на чувствата, поведението и нагласите ми.

 

Мога да преценя как се променям и да съпоставя уменията, интересите и ценностите си с изискванията и възможностите в обучението и работата.

Мога да опиша личните си качества, нужди, интереси и нагласи и как те влияят на поведението ми.

 

Мога да преценя как личните ми качества, поведение, вярвания и очаквания влияят върху образованието ми, кариерните цели и избора на живот.

Умея да променям поведението и нагласите си, за да подобря и поддържам самочувствието си и положителния образ на себе си.

 

Мога да обясня своите качества и цели..

Мога да дам примери за моите постижения и как съм успял/а да реша различни предизвикателства в живота и кариерата си.

Знам как да създавам планове за постигане на лични и кариерни цели.

Информираност за пазара на труда

 

A Основно

B Средно

C Напреднали

 • Намиране и оценка на информация, която подкрепя кариерното развитие.
 • Намиране на информация за тенденциите в развитието и промяната на пазара на труда, работните позиции и уменията, които ще са необходими.
 • Разбиране на променящия се характер на живота, кариерата и работните роли.
 • Осъзнаване на важността на свързаната с кариерата информация от надеждни, актуални и точни източници.
 • Разбиране на връзката между работа, общество и икономика.

Наясно съм със значението на надеждната, актуална информация за кариерното ми планиране.

Знам къде да намеря полезна и достоверна информация и мога да я прилагам, за да взема решения за кариера си.

Умея да анализирам как образованието и работните тенденции влияят върху избора ми на живот, обучение и кариера.

Мога да опиша характеристики на различни кариерни области и условията им на труд. 

Умея да изследвам спецификата на различни кариерни области, изискванията и условията за работа в тях, например непълен/пълен работен ден, доброволчество, предприемачество и др.

Разбирам как промените в обществото, политиката и икономиката са свързани с моя живот, учене и работа.

Умея да изследвам стереотипи (напр. възраст, увреждане, пол, раса, религия или убеждения и сексуална ориентация) в живота.

Разбирам стереотипи (напр. възраст, увреждане, пол, раса, религия или убеждения и сексуална ориентация) в живота и работата.

Умея да откривам стереотипи (напр. възраст, увреждане, пол, раса, религия или убеждения и сексуална ориентация), като се стремя да ги избягвам при планирането на кариерата си.

Умения за заетост

A Основно

B Средно

C Напреднали

 • Притежаването на умения и опит, които дават възможност на хората да си намерят работа и да се задържат на нея.
 • Проучване на различни инструменти и ресурси за търсене на кариерни / професионални възможности.
 • Разбиране, че натрупаните умения и опит са приложими в различни работни условия.
 • Демонстриране на адаптивност и гъвкавост в различни ситуации.
 • Използване на всички налични ресурси за независимо предприемане на необходимите стъпки в преходни моменти в живота и кариерата.
 • Изграждане на собствен професионален имидж/бранд.

Познавам различни инструменти и ресурси за търсене на работа, които да ми помогнат да се ориентирам в пазара на труда.

Умея да демонстрирам, че продължавам да развивам качества и умения, необходими за повишаване на трудоспособността ми.

Умея да използвам личните си контакти и да изследвам нови, активни подходи за търсене на подходящи възможности за заетост.

Умея да изброя личните си умения и опит, които се изискват от работодателите.

Умея да идентифицирам различни възможности за кариера, където моите умения могат да бъдат приложени.

Умея да демонстрирам необходимите умения и да развия нови, за да се адаптирам към реалността на работното място и да остана работоспособен.

Умея да се представя добре в процеса на подбор.

Умея да оценя и подобря представянето си, за да се откроя и да получа назначение или повишение.

Умея да демонстрирам пълния си капацитет и професионални умения, за да развивам успешно кариерата си.

Планиране на кариерата

A Основно

B Средно

C Напреднали

 • Развитие и управление на кариерата, вземане на решения, поставяне на цели, развиване на визия за собствената кариера, организационни умения.
 • Разбиране на процеса на вземане на кариерни решения и значението на вземането на информирани решения.
 • Описване на това как нагласите и мотивацията могат да повлияят на планирането на кариерата и вземането на решения.
 • Поставяне на дългосрочни, средносрочни и краткосрочни цели.
 • Определяне на приоритети и планове за действие.
 • Готовност за преглед на становищата и начина на действие пред нови доказателства.

 

Мога да осъзная значението на ученето за постигане на образователни и кариерни цели.

Мога да направя връзка между предметите и извънкласните дейности и различните кариерни възможности/ пътища.

Мога да избирам предмети и образователни възможности в съответствие с по-нататъшното развитие и избраните кариерни пътеки.

Умея да оценя и опиша професионалните си силни страни и компетенции.

Умея да направя кариерен план, който да подкрепя целите ми.

Умея да реализирам своите планове и решения, свързани с развитието на кариерата ми.

Умея да идентифицирам възможности за работа, които биха могли да бъдат подходящи за мен.

Умея да демонстрирам как правя планове и вземам информирани решения, включително как се справям с проблеми и по подходящ начин реагирам на външни влияния върху кариерата ми.

Умея да оценявам обективно плановете и решенията си за кариера и да ги адаптирам в съответствие с моите нужди.

Устойчивост

A Основно

B Средно

C Напреднали

 • Подхранване на оптимизъм, надежда, устойчивост, самоефективност и чувство за цел в подкрепа на обучението и действията си.
 • Сила за справяне с несигурността и стреса; гъвкавост и отвореност за промяна; умения за преход в кариерата (управление на промените); интеграция в професионалния и личния живот.
 • Балансиране на ролите в личния живот, развитието и работата.
 • Вяра в способността на човек да влияе върху хода на събитията, въпреки несигурността, неуспехите и временните затруднения.
 • Умения за справяне с житейските промени и преходи, частично благодарение на ретроспекцията върху предишни ситуации и използвани стратегии.
 • Положително отношение/говорене за грижите за себе си и случването на нещата, които са важни.
 • Умения за учене от грешките и ситуации, в които нещата не вървят според очакванията.
 • Оптимизъм за извличане на ползи от непланирани събития.

Аз съм позитивен, гъвкав и добре подготвен за настъпващи промени в живота си.

 

Умея да разсъждавам и извличам поуки от предишни промени в образователните или кариерните си пътища, за да се подготвя по-добре за бъдещи действия, свързани с обучението и заетостта.

Умея да покажа как разработвам и използвам стратегии за справяне с предизвикателства при управлението на преходни моменти в кариерата си.

Запазвам позитивна нагласа, дори когато се сблъсквам с неуспехи.

Умея да обясня как използвам положителните моменти от собствения си живот и кариера, за да управлявам своето благосъстояние, напредък и постижения.

 

Умея да обясня как положителните ми черти, поведение и действия са допринесли за моя успех, постижения и благосъстояние.

Умея да пресъздавам положителни истории за моя успех, напредък и постижения.

Умея да развивам способности за изграждане и поддържане на положителен образ на себе си.

Умея да управлявам промените, които срещам в обучението, работата или други аспекти от живота си.

Любознателност

A Основно

B Средно

C Напреднали

 • Разбиране за непрекъснатия процес на ученето през целия живот, който изисква откритост, любопитство и решителност.
 • Отвореност и готовност да се учим и да се развиваме допълнително.
 • Разбиране за многообразните възможности за обучение и работа, които са отворени за хората.
 • Възможност за учене през целия живот.
 • Възможност за идентифициране и използване на различни възможности за създаване на стойност чрез изследване на социалната, културната и икономическата обстановка.
 • Идентифициране на нужди, които трябва да бъдат удовлетворени и предизвикателства, които да бъдат посрещнати.

Наясно съм с важността на непрекъснатото обучение и развитие, за да градя смислен живот и кариера.

Умея да дам примери как отвореността и желанието за учене подкрепят кариерното развитие.

Умея да идентифицирам ползите и резултатите, които произтичат от нови знания и идеи за моето лично и кариерно развитие, и се възползвам от тях.

Умея да изследвам възможностите, когато те се появят на пътя ми.

Успявам да се възползвам от възможностите, когато те се появят на пътя ми.

 

Умея да идентифицирам и комбинирам ресурси, за да създам нови ценни възможности.

Умея да идентифицирам възможности за по-нататъшно обучение и заетост.

 

Умея да проуча възможностите за обучение и работа, включително как най-лесно да постигна целта си.

Умея да определя най-подходящите и ефективни начини за постигане на целите ми за обучение и кариера. 

Критично мислене и решаване на проблеми

A Основно

B Средно

C Напреднали

 • Анализ и оценка на информация и аргументи в подкрепа на обосновани заключения и разработване на иновативни решения.
 • Непрекъснато прилагане на новопридобитите знания и информация, за да се обхванат проблемите от различни гледни точки и да се разрешат ефективно.
 • Разпознаване на потенциала на една идея за създаване на стойност и определяне на подходящи начини за максимално възползване от нея.
 • Изследване и разсъждаване върху това как се избират устойчиви дългосрочни социални, културни и икономически цели.
 • Чувствителност към пристрастно поднесена информация,както и осъзнатост за собствените ограничения в процеса на търсене и събиране на достоверна информация от надеждни източници.
 • Сравняване, анализ, оценка и синтезиране на данни, информация, идеи и медийни съобщения с оглед изготвяне на логически заключения.
 • Възможност за оценка на съществуващи идеи, синтезиране и комбиниране на концепции и информация от различни източници с оглед решаване на проблеми.

Успявам да намеря подкрепа и помощ, когато възникнат проблеми в кариерата ми.

Умея да търся аргументи и доказателства, за да направя собствени изводи за нещата.

Способен съм да разреша повечето от проблемите, които възникват в кариерата ми.

Наясно съм каква информация и данни могат да ми бъдат полезни при решаването на проблеми.

Умея да намеря подходяща информация и данни и знам как да ги използвам при решаване на проблеми.

Умея да определя дали информацията и данните, които намирам, са надеждни.

Разбирам как са структурирани моите мисли и аргументи.

Умея да правя обзор на свързаните с кариерата си дейности и натрупа опит и да размишлявам върху тях.

Мога да участвам в дейности, свързани с развитие на кариерата ми, и да оценявам техните ползи за мен като учещ. 

Креативност

A Основно

B Средно

C Напреднали

 • Демонстриране на иновативност и вдъхновение в кариерата.
 • Умения за работа за постигане на собствената визия за бъдещето.
 • Визуализиране на потенциални сценарии, които да подпомогнат насочването на собствените усилията и действията в съответната посока.
 • Разработване на идеи и възможности за създаване на стойност, включително по-добри решения на съществуващи и нови предизвикателства.
 • Проучване и експериментиране с иновативни подходи.
 • Комбиниране на знания и ресурси за постигане на полезни ефекти.
 • Критично преценяване на идеите и потенциалните им резултати.

Способен съм да генерирам идеи, които да ми помогнат да постигна целите си.

 

Умея да правя връзки, да виждам взаимоотношения и да си представям възможности.

Умея да отразявам уменията си за вземане на кариерни решения и последиците от тези решения.

Умея да превърна хобитата си във възможности за работа.

 

Умея да търся нови възможности чрез интереси, които винаги съм искал да изследвам.

Умея да реализирам потенциални възможности на непланирани събития.

Успявам да изградя визия за това как да превърна идеите в действие

 

 

Умея да мисля по творчески и иновативни начини, за да изследвам и решавам проблеми от различно естество.

Умея да адаптирам плана си в случай на неочаквани / извънредни ситуации.

 

Умения за самостоятелна заетост

A Основно

B Средно

C Напреднали

 • Нагласа към инициатива и предприемачество
 • Приемане и обмисляне на обратна връзка от други хора, както за успешни, така и за неуспешни моменти, с цел продължаване на развитието на собствения потенциал.
 • Проявяване на креативни и иновативни подходи по отношение на собственото кариерно развитие.
 • Иницииране на процеси, които създават стойност.
 • Поемане на предизвикателства
 • Предприемане на самостоятелни действия за постигане на целите, придържане към намеренията и изпълнение на планирани задачи.
 • Осъзнаване на рисковете, предприемане на усилия и възползване максимално от възможностите.
 • Оценка на последиците от идеите, които носят стойност и ефекта от предприемаческите действия върху целевата общност, пазара, обществото и околната среда.
 • Създаване на собствена марка за позициониране в отношенията с клиенти и партньори.
 • Умение за организиране и ефективно управление на ресурси (финансови, човешки, времеви).
 • Умение за търсене на правна информация и друга подкрепа за самостоятелна заетост и умение за използване на тази информация в процеса на самостоятелна заетост.

 

Умея да идентифицирам собствените си сили и качества, които могат да ми помогнат да бъда самонает.

 

Умея да разпознавам кога използвам качествата и уменията, които са присъщи на предприемачите.

Умея да правя преглед на уменията си във връзка с това, което търсят моите клиенти.

Умея да идентифицирам и планирам ресурсите, от които се нуждая в работата си - човешки, финансови, материални, информационни и времеви.

 

Разбирам естеството на персоналните финансови документи и знам как да получа достъп до финансова подкрепа за по-нататъшно проучване и обучение.

Мога да ангажирам подходящи хора и да управлявам ресурсите си, за да постигна целите си.

Не се страхувам да рискувам и да търся нови решения.

 

Умея да идентифицирам нови възможности и да се възползвам от тях.

 

Способен съм да работя усилено и да решавам предизвикателства, за да постигна целите си.

Сътрудничество

A Основно

B Средно

C Напреднали

 • Ангажиране в групова дейност и работа в екип, признаване и уважение на другите.
 • Умения за работите в екип и демонстриране на мултикултурна информираност, толерантност и способност за справяне с конфликти, свързани с работата.
 • Разбиране на значението на доверието, зачитането на човешкото достойнство и равенството, справяне с конфликти и преговори при разногласия за изграждане и поддържане на честни отношения и уважение един към друг.
 • Използване на информация и връзки за осигуряване, създаване и поддържане на работата.
 • Осъзнаване и оценяване на принципите на равенството, многообразието и приобщаването.
 • Съвместна работа с други хора, за развитие на идеи и превръщането им в действия.
 • Решаване на конфликти и взаимодействие с конкуренцията по положителен начин, когато е необходимо.

Мога да идентифицирам способности за изграждане на положителни взаимоотношения в живота и работата.

Умея да създавам и поддържам контакти в подкрепа на кариерното ми развитие и обучение.

 

Успявам да подобря способностите си за изграждане и поддържане на положителни взаимоотношения в живота и работата.

Умея да идентифицирам хората, с които мога да си сътруднича и да развивам идеи за бъдещето си.

Мога да оценя ролята на други значими за мен хора или общности в хода на кариерното ми развитие и търсенето на работа.

Умея да изграждам взаимоотношения с работодатели и обучителни организации.

Наясно съм, че имаме едни и същи права, задължения и отговорности, когато става въпрос за справедливо отношение към хората.

Умея да разпознавам стереотипи, дискриминация и други пречки пред равенството, разнообразието и приобщаването.

Умея да разсъждавам критично върху стереотипите, дискриминацията и други пречки пред равенството, многообразието и включването на работното място.

 

Комуникация и ориентация към клиента

A Основно

B Средно

C Напреднали

 • Осъзнаването на необходимостта от адаптиране на комуникационните стратегии и инструменти към съответна ситуация.
 • Изслушване на другите и участие в разговори, демонстрирайки увереност и съпричастност
 • Развитие и поддържане на взаимоотношения, които са важни за кариерата.
 • Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за комуникация и създаване на документация, свързана с развитието на кариерата.
 • Развитие на набор от умения за презентиране и промотиране на собствените си умения, качества и опит, в контекста на кариерното развитие.
 • Способност за получаване на конструктивна обратна връзка и критика за собственото си представяне, без да обезсърчаване.

Мога да идентифицирам хора около мен, на които мога да разчитам, когато имам въпроси, свързани с кариерата си.

Умея да взаимодействам уверено и добре с другите.

 

Умея да изграждам и поддържам професионални взаимоотношения и мрежи.

Умея да идентифицирам своите компетенции в ситуации на търсене на работа.

Умея да изтъквам своите компетенции в ситуации на търсене на работа.

Способен съм да презентирам себе си по начин, който привлича вниманието на служителите, отговорни за подбора.

Умея да общувам с другите, използвайки основните функции на онлайн инструментите за комуникация.

 

Умея да използвам някои функции на онлайн инструментите и познавам правилата за онлайн комуникация.

Умея да използвам разширени функции на няколко инструмента за онлайн комуникация.

 

Лидерски умения

A Основно

B Средно

C Напреднали

 • Демонстриране на организираност, асертивност (отстояване на позиция) и умения за водене на преговори.
 • Използване на личните контакти и други стратегии за развитието на кариерата.
 • Идентифициране на това как хората си взаимодействат в работата, общността и обществото.
 • Справедливо споделяне на задачи, ресурси и отговорности в рамките на групата, като се отчита нейната специфична цел.
 • Насърчаване на изразяването на различни възгледи, използвайки системен подход.
 • Разбиране на значението на доверието, зачитането на човешкото достойнство и равенството, справяне с конфликти и договаряне на разногласия за изграждане и поддържане на честни отношения и уважение.

Умея да разпозная кога имам нужда от подкрепа за изпълнение на задачи и мога да намеря хората, които да ми помогнат.

Умея да делегирам задачи на други хора и да комуникирам как трябва да се направят нещата.

Умея да включа подходящите хора за постигане на набелязаните цели и ефективно да управлявам процеса.

Умея да обмислям своите стремежи и цели и да ги подложа на преоценка и преосмисляне.

Умея да разбирам взаимоотношения и да идентифицирам възможности.

Умея да вдъхновявам и ентусиазирам членовете на моя екип.

В състояние съм да разбера как функционират бизнесите и организациите.

 

Разбирам как нуждите и функциите на обществото влияят върху предлагането на стоки и услуги.

 

В състояние съм да разбера как икономическите и социални тенденции влияят върху възможностите за работа и обучение.

 

 

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon