Самопознание

 

  • Самопознание и себеразвитие
  • Изграждане на реалистичен образ за себе си и здравословно самочувствие, внимание и грижа, рефлексивност
  • Промяна и развитие през целия живот
  • Разбиране и отразяване на потребности и стремежи в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план
  • Осъзнаване и описване на собствените знания, умения, нагласи и ценности, които са развити чрез учене, житейски и трудов опит, включително културни и обществени дейности и принос
  • Осъзнаване и описване как те могат да бъдат използвани в планове за развитие на собствения живот или в преходни моменти.

 

Оценете своите умения

Вижте повече за модула

Развийте своите умения

 

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon