Сътрудничество

 

  • Ангажиране в групова дейност и работа в екип, признаване и уважение на другите.
  • Умения за работите в екип и демонстриране на мултикултурна информираност, толерантност и способност за справяне с конфликти, свързани с работата.
  • Разбиране на значението на доверието, зачитането на човешкото достойнство и равенството, справяне с конфликти и преговори при разногласия за изграждане и поддържане на честни отношения и уважение един към друг.
  • Използване на информация и връзки за осигуряване, създаване и поддържане на работата.
  • Осъзнаване и оценяване на принципите на равенството, многообразието и приобщаването.
  • Съвместна работа с други хора, за развитие на идеи и превръщането им в действия.
  • Решаване на конфликти и взаимодействие с конкуренцията по положителен начин, когато е необходимо.

 

Оценете своите умения

Вижте повече за модула

Развийте своите умения

 

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon