Планиране на кариерата

 

  • Развитие и управление на кариерата, вземане на решения, поставяне на цели, развиване на визия за собствената кариера, организационни умения.
  • Разбиране на процеса на вземане на кариерни решения и значението на вземането на информирани решения.
  • Описване на това как нагласите и мотивацията могат да повлияят на планирането на кариерата и вземането на решения.
  • Поставяне на дългосрочни, средносрочни и краткосрочни цели.
  • Определяне на приоритети и планове за действие.
  • Готовност за преглед на становищата и начина на действие пред нови доказателства.

 

Оценете своите умения

Вижте повече за модула

Развийте своите умения

 

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon