Разгледайте кариерните умения

Самопознание

изграждане на реалистичен образ на себе си и здравословно самочувствие, самоосъзнатост;
Learn More

Информираност на пазара на труда

информация за бъдещи тенденции в работата, бъдещи работни места и уменията, от които се нуждаят;
Learn More

Заетост

стратегии за търсене на работа, умения за работа в мрежа и умения за само маркетинг, умения за работа;
Learn More

Планиране на кариерата

вземане на решения, поставяне на цели, развиване на кариерна визия, организационни умения;
Learn More

Устойчивост

сила за справяне с несигурността и стреса; гъвкавост и отвореност за промяна, умения за преход в кариерата (управление на промените), интеграция в професионалния и личния живот,
Learn More

Решаване на проблеми

и критично мислене
Learn More

Творчество

иновации, вдъхновение и в кариерата;
Learn More

Умения за самонаемане

чувство за инициатива и предприемачески дух;
Learn More

Сътрудничество

работа в екип, мултикултурна информираност, толерантност; справяне с конфликти, свързани с работата
Learn More

Любопитство и любознателност

ефективни учебни стратегии, продължаващо саморазвитие;
Learn More

Комуникация

и ориентация към клиента;
Learn More

Лидерство

организация, асертивност и умения за водене на преговори и др.
Learn More

Icon