Инструмент за оценка на кариерните умения

Инструментът по-долу ще ви помогне да оцените уменията си за управление на кариерата. Състои се от 36 твърдения, разглеждащи 12-те кариерни умения, описани в речника. Моля, прочетете твърденията и посочете до каква степен всяко от тях се отнася до вас.

Доколко сте съгласни със следните твърдения за себе си? В малка степен Донякъде До голяма степен
Мога да опиша своите емоции, мисли и ценности, в какво съм добър и какво ми харесва да правя.
Умея да идентифицирам и усъвършенствам своите умения, поведение и отношение.
Умея да вземам самостоятелни решения и да правя самостоятелни избори относно живота и кариерата си.
Умея да използвам информацията за пазара на труда ефективно при планирането на кариерата си.
Умея да адаптирам личния си план за развитие в кариерата, като отчитам тенденциите и възможностите за работа в различни области.
Успявам да преодолея стереотипите (напр. възраст, увреждане, пол, раса, религия или убеждения и сексуална ориентация) при планирането на кариерата си.
Успявам да открия възможности за работа чрез различни стратегии и ресурси за търсене.
Разбирам, че натрупаните умения и опит са приложими в различни работни условия.
Умея да се представя убедително, за да намеря и си осигуря работа.
Мога да покажа какъв вид работни задачи са най-подходящи за мен и да избера свързани образователни опции.
Разбирам ясно как трябва да се развива кариерата ми.
Умея да обмислям алтернативни кариерни пътища, ако основният ми план не се получи.
Умея да реагирам и да управлявам промяната в рамките на моите житейски и работни роли.
Успявам да подобрявам способностите си за изграждане на положителен образ на себе си.
Умея да управлявам добре предстоящите промени в хода на кариерата си и съответно мога да се приспособя към тях.
Умея да се възползвам от възможностите да науча нещо ново.
Умея да се възползвам максимално от възможностите и предизвикателствата.
Мога да идентифицирам ползата от предишен опит и нови възможности за учене, които допринасят за плановете ми за кариера.
Умея да реша почти всички проблеми, които възникват в кариерата ми
Умея да правя изводи от проучването и оценката на съответната информация и данни.
Умея да вземам ефективни решения, свързани с моя живот, учене и кариера.
Успявам да измисля креативни решения на проблеми, с които се сблъсквам.
Умея да адаптирам действията си в отговор на неочаквани събития.
Умея да въздействам и да стимулирам желаната промяна в различни житейски аспекти.
Умея да използвам своите умения и инициатива, за да проектирам своя собствен кариерен път.
Умея да управлявам ефективно времето и ресурсите в личния си живот и на работното място.
Успявам да намеря и създам най-подходящите възможности за работа за мен.
Умея да използвам контакти за подобряване на възможностите си за кариерно развитие.
Лесно мога да установя контакти с потенциални работодатели и колеги.
Способен съм да се противопоставя на стереотипите и дискриминацията, които вредят на мен и на хората около мен.
Умея да общувам ефективно в различни социални ситуации и контекст.
Умея да общувам уверено в нови ситуации.
Умея да участвам активно в онлайн комуникациите и да използвам различни онлайн инструменти.
Умея да ръководя други хора, за да постигна по-добри резултати по-ефективно.
Способен съм да поемам рискове, да балансирам и да управлявам последиците от тях.
В състояние съм да разбера как работата допринася за развитието на конкретна общност и на обществото като цяло.

Инструментът за оценка на кариерние умения не е валидиран тест. Това е неформален инструмент, който има за цел да помогне на потребителите да идентифицират нивото си на владеене на всяка компетентност за управление на кариерата и възможностите за по-нататъшното им подобряване. След прилагане на инструмента, всеки потребител получава персонализиран отчет с идентифицирано ниво на компетентност за съответното умение и препратки към конкретни модули в MOOC за умения за управление на кариерата.

Инструментът за оценка на кариерните умения не се основава на конкретен теоретичен подход. Инструментът е комбинация от различни национални рамки на CMS, инструменти за оценка и свързани с CMS проекти, финансирани от ЕС.

С изключение на генерираното от потребители съдържание на Картата на кариерните услуги и Мрежата, целият текст на уебсайта е лицензиран съгласно Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

CC BY-SA: Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всеки носител или формат, стига създателят да е посочил авторството. Лицензът позволява търговска употреба. Ако ремиксирате, адаптирате или надграждате материала, трябва да лицензирате модифицирания материал при същите условия.

CC BY-SA включва следните елементи:

BY – Кредитът трябва да бъде даден на създателя

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия


Icon